Sidonnaisuusilmoitus
 

Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan sidonnaisuuksien ilmoittaminen seurakunnassa.
Kirkkohallituksesta annetun suosituksen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia käytäntöjä sidonnaisuuksien
ilmoittamisessa ja toisaalta kannustaa lisäämään seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen
hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.
Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa. Eturistiriita puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille,
että luottamushenkilön tai viranhaltijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite,
esimerkiksi oma tai läheisen hyöty.
Sidonnaisuuden ilmoittaminen on läheisessä yhteydessä viranhaltijan ja luottamushenkilön esteellisyyttä koskevaan sääntelyyn.

Lisätietoa sidonnaisuuksien ilmoittamisesta >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Sidonnaisuusilmoitukset
Kirkkoherra Satu Ruhanen
vs. Talouspäällikkö Matti Ruhanen

Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, jota koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679,
annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) säädetyt ja tietosuojalaissa (1050/2018) säädetyt velvoitteet.
Tietosuojaseloste sidonnaisuusrekisteri >> (23.1.2024).

Sidonnaisuuksien ilmoittamiseen käytettävä lomakkeelle >>